گلستان سعدی

حکایت هایی از گلستان سعدی

گوینده:مهناز خواجه وند

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی (نفس)که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید

برای دریافت کتاب فایل صوتی را دانلود نمایید.

Download