مفاخر شهر من قزوین

مفاخر شهر من قزوین

نویسنده:گروه مطالعات و پژوهش ققنوس

گوینده:امیر قلعه وند/زهرا محمدی

شهر قزوین باداشتن سابقه مهم تاریخی و موقعیت ممتاز جغرافیای یکی از شهرهای رجال خیز کشور بوده و نقش مهمی در پرورش شخصیت های برجسته داشته است .تاکنون رجال و مشاهیر بزرگ و نوآوری در زمینه های مختلف علمی هنری و سیاسی از این سرزمین کهن برخاسته و هریک توانسته اند با خلق آثار و اقدامات ارزشمند تاثیری بسزا در پیشبرد فرهنگ ملی داشته باشند.

Download