زباله زباله

نویسنده:فلویا تستا

گوینده:رویا رسولی

هرروز تونی کوچولو باید زباله ها رو بیرون می گذاشت و کیسه بزرگ و سنگین پر از زباله رو به زحمت از پله ها پایین می کشید. یه روز در خیابون دوستش بیل رو دید که کیسه زباله بزرگی رو کنار جدول می گذاشت

برای دریافت کتاب فایل صوتی را دانلود نمایید.

Download