ره آورد حکمت-استاد محمد دبیر سیاقی

شرح مسافرت‌ها و سفرنامه‌های میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی (بخش نخست)
میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیرسیاقی
انتشارات: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
چاپ اول: 1379
شمارگان: 1500 نسخه
چاپ: فرشیوه
شابک: 2-61-6278-964
9-63-6278-964 (دوره دو جلدی)

استاد محمد دبیر سیاقی

 

رایگان – دانلود رایگان