تجاد نامه

تجاد نامه

نویسنده:امیرسجاد ارام

گوینده:حسین ارشادی

بخش اول

تاریخ پادشاهی هخامنشیان سقوط تختگاه مادها به دست قوم پارس اتاق افتاد اولین پادشاه هخامنشی کوروش پس از کوروش پسرش کمبوجیه به پادشاهی رسید ولی به اندازه ی کوروش قدرتمند و شجاع بود پس از کمبودی داریوش اول به سلطنت رسید.او پسر خاله کوروش بود و سعی کرد اندازه کوروش به ایران خدمت کند

برای ادامه داستان فایل صوتی را دانلود نمایید

رایگان – دانلود رایگان